1

Lékaři používají kognitivní testy k vyšetření pacientů na demenci, ale ne vždy jsou schopni předpovědět, u kterých pacientů s mírnou kognitivní poruchou se vyvine Alzheimerova choroba.

Další test, který měří schopnost rozpoznávat pachy, se také používá k identifikaci demence a tento test může být abnormální jak u Alzheimerovy choroby, tak u jiných forem demence.

Bez definitivního screeningového testu, který by předpověděl, u kterých pacientů s mírnými kognitivními problémy se vyvine Alzheimerova choroba, mnoho jedinců často podstupuje náročná a nákladná diagnostická vyšetření.

„Nikdo se dosud nezabýval tím, zda dobré výsledky v testu identifikace pachů i v testu globálního kognitivního výkonu lépe předpovídají nízké riziko poklesu kognitivních funkcí nebo rozvoje Alzheimerovy choroby,“ říká D. P. Devanand, MBBS, MD, hlavní autor článku, profesor psychiatrie (v neurologii a v Centru Gertrudy H. Sergievsky) na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons a výzkumný psychiatr v New York State Psychiatric Institute. „Pokud bychom dokázali přesně identifikovat jedince, u nichž je nepravděpodobné, že u nich dojde k poklesu kognitivních funkcí a Alzheimerově chorobě, snížili bychom potřebu zbytečného diagnostického vyšetřování pomocí PET zobrazování a lumbální punkce, které může být těžkopádné a nákladné, a zlepšili bychom výběr pacientů pro klinické studie, případně včetně preventivních studií.“

Co výzkumníci dělali a co studie zjistila

Výzkumníci analyzovali údaje od 749 starších dospělých s mírnou kognitivní poruchou bez demence v městské komunitě, kteří vyplnili krátký kognitivní screeningový test a 40položkový test identifikace pachů, který zahrnuje kratší 12položkový test. Účastníci byli poté sledováni v průměru po dobu 4 let, aby se zjistilo, zda u některého z nich nebyla později diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná demence.

Během sledovaného období se u 109 účastníků rozvinula demence a u naprosté většiny z nich byla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Výzkumníci zjistili, že téměř u všech (96,5 %) účastníků, kteří v obou testech podali dobré výsledky, se demence během sledovaného období nerozvinula. Mezi osobami s dobrými výsledky v těchto testech nebyl zjištěn přechod k demenci během sledovaného období u nikoho ve věku 70-75 nebo 81-83 let.

„Tato zjištění odpovídají novému a jedinečnému cíli této studie a naznačují, že u starších dospělých osob do poloviny 80. roku života, které nemají zhoršené výsledky jak v krátkém testu identifikace pachů, tak v krátkém globálním kognitivním testu, je přechod k demenci v příštích několika letech velmi nepravděpodobný a další vyšetřování pro demenci obvykle není nutné,“ dodává Devanand.

Tato zjištění potvrzují důkazy z předchozí samostatné klinické kohorty 144 pacientů s mírnou kognitivní poruchou, kteří byli sledováni po dobu 3 let. V této studii nebyl u žádného účastníka mladšího 70 let s vysokým skóre UPSIT (delší test identifikace pachů ve srovnání s BSIT) zjištěn přechod k demenci.

K potvrzení a vyhodnocení praktické použitelnosti těchto zjištění, která byla získána v komunitní kohortě, je zapotřebí dalšího výzkumu v primární péči.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.