Varför kostar ekologisk mat mer? Australian Organic Food Directory

Matpriserna återspeglar kostnaderna för odling, skörd, transport, lagring, bearbetning och förpackning. För att certifieras som ekologisk mat måste den uppfylla strängare bestämmelser som reglerar alla dessa steg i processen. Ekologisk livsmedelsproduktion är vanligtvis mer arbets- och förvaltningsintensiv och sker i mindre skala, dvs. på mindre gårdar som saknar fördelarna med stordriftsfördelar. Allt detta gör att ekologiska livsmedel är dyrare än konventionellt odlade livsmedel. Men detta gäller bara om vi inte tittar på den verkliga kostnaden för livsmedelsproduktion. När de indirekta kostnaderna för konventionell livsmedelsproduktion, t.ex. ersättning av eroderad jord, rening av förorenat vatten, kostnader för hälsovård för jordbrukare, jordbruksarbetare och konsumenter, miljökostnader för produktion och bortskaffande av konstgjorda bekämpningsmedel, räknas in i kostnaden, är ekologiska livsmedel mycket billigare. Vi måste titta på hela livscykelkostnaden för ekologisk respektive icke-ekologisk produktion.

Ökologiska livsmedel är mer arbetsintensiva, vilket skyddar miljön

Ökologiska odlingsmetoder innebär att produktionsavkastningen ofta, men inte alltid, är lägre än den som uppnås med konventionella odlingsmetoder. Detta beror på att ekologisk livsmedelsproduktion inte innebär användning av konstgödsel, bekämpningsmedel och andra tekniska hjälpmedel.

Avhängigt av var i Australien du köper ekologiska produkter kan du räkna med att betala minst 20 procent merpris. En undersökning som Choice Magazine genomförde år 2000 visade att ekologisk frukt och grönsaker i genomsnitt var 70 procent dyrare än icke-ekologiska – men klyftan minskade. En faktor som driver ner priserna är de stora aktörernas inträde på den ekologiska marknaden, t.ex. Coles och Woolworths.

I länder där den ekologiska produktionen utgör en större andel av den totala livsmedelsproduktionen än vad som är fallet i Australien, sjunker priset på ekologiska livsmedel. Detta beror till stor del på stordriftsfördelar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.